เนื้อหาในการศึกษา

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ

2. อาหารและสารอาหารเพื่อสุขภาพ

3. การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ