เป็นวิชาที่เน้นให้นักศึกษาเข้าใจรูปเเบบประโยคของการพูด  สามารถสนทนา  สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสามารถสนทนาได้ตามวัตถุประสงค์และสถานที่กำหนด