• ความรู้เบื้องต้นทางพยาธิวิทยา เซลล์และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และเนื้อเยื่อ สาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง การดำเนินโรค อาการและอาการแสดง ภาวะแทรกซ้อน การพยากรณ์โรค การวินิจฉัย การรักษาการอักเสบและการฟื้นฟูสภาพ ภาวะไม่สมดุลของสารน้ำ เกลือแร่และกรดด่าง โรคระบบภูมิคุ้มกัน โรคระบบทางเดินอาหาร โรคระบบทางเดินปัสสาวะ โรคระบบสืบพันธุ์ โรคระบบเลือด โรคระบบต่อมไร้ท่อ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคระบบประสาท โรคระบบกล้ามเนื้อและกระดูก โรคทางพันธุกรรม เนื้องอกและมะเร็ง
  • Principles of pathology, cells and tissues, changing of cells and tissue, causes, risk factors, pathogenesis, signs and symptoms, complications, prognosis, diagnosis, therapeutics of inflammation and repair, imbalance of fluid, electrolyte and acid-base conditions, disorders of various systems; immune system, digestive system, urinary system, reproductive system, hemopoietic system, endocrine system, respiratory system, cardiovascular system, nervous system, musculoskeletal system, genetic diseases, tumors and cancer