ความหมาย ขอบเขต และความสำคัญของการวิจัยทางการพยาบาล กระบวนการวิจัย การเขียนรายงานการวิจัย และการนำเสนอผลงานวิจัย รวมทั้งประเด็นจริยธรรมในการวิจัยทางการพยาบาล หลักการเลือกสรรผลงานวิจัยเพื่อนำมาใช้ในการพยาบาล และการเขียนโครงการวิจัย

 Definition, scope, and significance of nursing research; research processes, writing research study report, and research presentation; ethical issues in nursing research; principles of evaluating research studies for use in clinical practice; and developing a research proposal