ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสองมิติ สามมิติและปฏิบัติการเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์