องค์ประกอบและหน้าที่ของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ชนิดต่าง ๆ หลักการเขียนโปรแกรมและการทำงานของโปรแกรม ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรม การเขียนผังงาน การวิเคราะห์และออกแบบอัลกอริทึมโครงสร้างแบบลำดับ โครงสร้างการวนรอบและเงื่อนไข การโปรแกรมแบบย้อนกลับ การโปรแกรมโมดูลา โครงสร้างโดยทั่วไปของฟังก์ชัน การทำงานเกี่ยวกับฟังก์ชัน โดยอาศัยภาษาระดับสูงภาษาใดภาษาหนึ่ง