ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน สเตอริโอเคมี ชนิดของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  การเรียกชื่อ สมบัติทางกายภาพ การเตรียมและปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สารประกอบอะโรมาติก และสารประกอบอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันชนิดต่างๆ ได้แก่ แอลคิลแฮไลด์ แอลกอฮอล์  อีเทอร์  เอมีน แอลดีไฮด์ คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และสารอาหาร  และปฏิบัติการตามเนื้อหาข้างต้น