ศึกษาหลักการและกระบวนการสร้างหุ่นจำลอง 3 มิติ และภาพเคลื่อนไหวชั้นสูงมุ่งเน้นการสร้างสรรค์สถาปัตยกรรมที่เคลื่อนไหว ปฏิบัติการด้วยเทคนิคการทำภาพเคลื่อนไหวและการจำลองสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรม