สถิติเบื้องต้น  การแจกแจงความน่าจะเป็น  ทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง  การประมาณค่าและทดสอบสมมติฐาน  การทดสอบไคสแควร์  การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์ถดถอยและสหสัมพันธ์  อนุกรมเวลาและเลขดัชนี  การอ่านและแปลความหมายผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ