ศึกษาการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการพิมพ์งาน การจัดทำตารางข้อมูล และการนำเสนอผลงาน ตลอดจนวิธีการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนางานสาธารณสุข ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี