หลักการและความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  ระบบสารสนเทศ  การสืบค้นคืนสารสนเทศ  การแสวงหาความรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลและแหล่งสารสนเทศ  การสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ การจัดเก็บสารสนเทศบนระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์  จรรยาวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร