เป็นรายวิชาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 ของกลุ่มวิจัยอาจารย์คณิตตา ธรรมจริยวงศา