ให้คำปรึกษาให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 

ดร.พรพิมล  รุ่งเรืองศิลป์

ชั้นปีที่ 1 หมู่  1

ชั้นปีที่ 4 หมู่ 2

อ.นพดล อิ่มสุด

ชั้นปีที่ 1 หมู่ 1 

ชั้นปีที่ 4 หมู่ 1