จัดให๎มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร๎อมของผู๎เรียนกํอนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในด๎านการรับรู๎ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวผู๎เรียนให๎มีความรู๎ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบตําง ๆ ซึ่งเกี่ยวข๎องทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศ