ศึกษาความหมาย ความสำคัญของวรรณคดี ความแตกต่างของงานเขียนที่เป็นวรรณคดีและสิ่งไม่ใช่ วรรณคดี องค์ประกอบ และเครื่องมือในงานเขียนวรรณกรรม เช่น Figurative, language, symbol, paradox, allusion, tone, irony และอื่น ๆ รูปแบบการเขียนกวีนิพนธ์ เช่น ballad, ode, lyric, sonnet เพื่อให้สามารถอ่าน วิเคราะห์และตีความตัวอย่างงานประเภทต่างๆ เช่น นวนิยาย เรื่องสั้น กวีนิพนธ์และบทละคร