ศึกษาศัพท์และรูปแบบประโยคในภาษาอังกฤษสำหรับงานเซรามิกส์  ศึกษาทักษะในการฟัง  พูด  อ่าน  เขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางด้านงานเซรามิกส์ในสถานประกอบการต่าง  ๆ  ได้แก่  การควบคุมและการตรวจสอบวัตถุดิบทางเซรามิกส์  การบันทึกผลการทดสอบต่าง ๆ  การควบคุมและระบบการเผา  การอ่านคู่มือการใช้งานเครื่องมืออุปกรณ์เซรามิกส์