กิจกรรมเพื่อเตรียมพร้อมของผู้เรียน  ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการรับรู้  ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ    การพัฒนาด้านตัวผู้เรียนให้มีความรู้  ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ     โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบ ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานในวิชาชีพ