ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจอุตสาหกรรม รูปแบบและการดำเนินงานของธุรกิจอุตสาหกรรม

             ประเภท  กระบวนการผลิต การตลาด การเงิน การบริหารหน่วยงานและบุคคล การ

             ประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมกับสังคม  โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมตาม

             นโยบายประเทศไทย 4.0