เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับงานการผลิตเซรามิกส์   ประสิทธิภาพ   ออกแบบดัดแปลง สร้างเครื่องมือแบบประหยัดและนำมาใช้ประโยชน์ได้