เครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยใบมีด  หลักการออกแบบ    เทคนิคในการผลิต    การเตรียมใบมีด การสร้างแบบด้วยเครื่อง (Jigger)    การสร้างต้นแบบ (Model)   การสร้างแม่แบบ (Block Mold)   แบบพิมพ์ถ่าย (Case Mold)  แบบพิมพ์ (Working Mold)   การทำใบมีดทั้งชนิดแบบภายนอก  (Jiggering)  ชนิดแบบภายใน (Jollying)