หลักการเขียนแบบ  การใช้เครื่องมือในการเขียนแบบ  อุปกรณ์  สัญลักษณ์ต่างๆ  และการกำหนดมาตราส่วนที่ใช้ในการเขียนแบบ  ฝึกปฏิบัติการเขียนรูปทรงเรขาคณิตเบื้องต้น  เขียนภาพไอโซเมตริก  (Isometric) ภาพออบลิค  (Oblique)   ภาพฉาย  (Orthographic  Projection)  ภาพตัด  (Section)  และภาพทัศนียภาพ ( Perspective) มาตราส่วนเท่าของจริง  ย่อ  และขยาย  ระบบมาตราส่วนการเขียนแบบเทคนิคมาตรฐานสากล  การเขียนแบบเพื่อการผลิตเซรามิกส์