การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในงานอุตสาหกรรม  การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการนำโปรแกรมสำเร็จรูป  เพื่อใช้ในงานออกแบบเขียนแบบ การนำข้อมูลจากระบบ  Internet  มาใช้ในการพัฒนางาน