พื้นฐานการออกแบบ มนุษย์กับการออกแบบ  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการออกแบบ ศึกษาจากธรรมชาติและองค์ประกอบพื้นฐาน จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง สี ขนาด ความเข้ม ลักษณะผิวลวดลาย ทิศทาง พื้นที่ว่าง ระยะ ความลึก ทัศนียภาพ องค์ประกอบของการออกแบบ ทฤษฎีการออกแบบ  ฝึกปฏิบัติงานออกแบบตามทฤษฎีในลักษณะ 2 และ 3 มิติ สุนทรียทางทัศนศิลป์