ศึกษาหลักการ ชนิด รูปแบบเทคนิควิธีการทำหุ่นจำลองของผลิตภัณฑ์และฝึกปฏิบัติการสร้างหุ่นจำลองจากวัสดุต่างๆ เช่น ไม้ โลหะ พลาสติก โฟม กระดาษ ปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น และวิธีการตกแต่งรายละเอียด และผิวหน้า (Surface) ให้ดูเหมือนจริง