ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีหน่วยแรงใช้งาน  ออกแบบองค์อาคารต่าง ๆ ของระบบโครงสร้าง ได้แก่ พื้น คาน เสา บันได และฐานราก