ประวัติความเป็นมาของกระบวนการพิมพ์สกรีน  ปฏิบัติการ

สร้างต้นแบบ  การสร้างแม่พิมพ์ในระบบสกรีนปฏิบัติการพิมพ์ทั้งสีเดียว

และหลายสี ออกแบบลวดลายการพิมพ์ที่สร้างสรรค์ นำผลงานที่พิมพ์สำเร็จ

มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม