หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม การป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางผัง