การสร้างสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม การศึกษาวิจัยทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้าที่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาหรือท้องถิ่นได้ จัดทำเล่มปริญญานิพนธ์และสามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชนได้