หลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการออกแบบและวางแผนดำเนินกิจการร้านอาหารและร้านกาแฟ การสำรวจทิศทางความนิยม การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย การกำหนดรูปแบบร้านอาหารและร้านกาแฟ การเลือกทำเลที่ตั้ง ระบบการก่อสร้าง การคัดเลือกวัสดุ ระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในร้าน การจัดการด้านกายภาพภายในร้านให้เกิดดุลยภาพที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า