คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการประยุกต์ใช้งานระบบ CAD กับการออกแบบเขียนแบบสถาปัตยกรรมในการเขียนภาพสามมิติ และปฏิบัติเขียนแบบทางสถาปัตยกรรมด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดมากขึ้น