ความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์เกี่ยวกับระบบมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการวัด การแปลงหน่วย การหาพื้นที่ ปริมาตร พื้นผิว ความหนาแน่น ระบบมาตราส่วน การเทียบบัญญัติไตรยางค์