คำอธิบายรายาวิชา

สังเกตการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้ในสถานศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง การออกแบบทดสอบ ข้อสอบหรือเครื่องมือวัดผล การตรวจข้อสอบ การให้คะแนนและการตัดสินผลการเรียน การสอบภาคปฏิบัติและการให้คะแนนการทดลองสอนในสถานการณ์จำลอง


จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้วิธีการสังเกตการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสและมัธยมศึกษา ในจังหวัดบุรีรัมย์หรือจังหวัดใกล้เคียง

 2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถวิเคราะห์และอธิบาย กลุ่มความแตกต่างและความเหมือนเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนประถมมัธยมและขยายโอกาส

 3.เพื่อให้นักศึกษาสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

 4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถสร้างแบบทดสอบชนิดต่างๆได้