ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำโครงการ การศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดทำโครงการ การเขียนโครงการ การวางแผนโครงการ หลักการจัดตั้งทีมงานบริหารโครงการ การควบคุมกำกับโครงการ การประเมินผลโครงการ การประเมินผลกระทบโครงการด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบโครงการด้านสิ่งแวดล้อม และการประเมินผลกระทบโครงการด้านสังคม