ศึกษาหลักการออกแบบและขั้นตอนการออกแบบกราฟิกด้วยสื่อดิจิตอล การสร้างผลงานออกแบบ และปฏิบัติการนำเสนอผลงานออกแบบ ในลักษณะสื่อผสม ได้แก่ ภาพนิ่ง ตัวอักษร ภาพเคลื่อนไหว ภาพยนต์