การซักประวัติผู้ป่วย การตรวจร่างกายเบื้องต้น (ดู คลำ ฟัง เคาะ) การคัดกรองโรค การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นจากอาการนำต่าง ๆ การบำบัดรักษาโรคเบื้องต้น การส่งต่อผู้ป่วย การป้องกันการติดเชื้อจากการให้บริการทางการแพทย์