การสืบค้น ศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การออกกำลังกายและสุขภาพ การวิจัยขั้นพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การเขียนบทคววามการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย ภายใต้การควบคุมของอาจารย์ที่ปรึกษา