มโนทัศน์ ทฤษฎี หลักการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชแบบองค์รวม ภายใต้ความแตกต่างทางวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพเพื่อการบำบัด และการใช้ตนเองเพื่อการบำบัด การพยาบาลผู้ใช้บริการที่มีภาวะเสี่ยง มีปัญหาสุขภาพจิตและปัญหาทางจิตเวช การใช้กระบวนการพยาบาลในการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช การป้องกัน การสร้างเสริมสุขภาพจิต การบำบัดเบื้องต้น การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง การฟื้นฟูสภาพจิต และ การส่งต่อ รวมถึงประเด็นกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้อง