แนวคิด ขอบข่าย  ความสำคัญทางวิทยาศาสตร์การกีฬา การศึกษาค้นคว้าร่วมกันเพื่อนำมาอภิปราย  รายงานและวิเคราะห์แนวทางเพื่อปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  การจัดอบรมสัมมนาทางวิทยาศาสตร์การกีฬา นำแนวทางนั้นมาประยุกต์ใช้ในการฝึกและการจัดการกีฬา