ประวัติ ประโยชน์ของทักษะกรีฑา การฝึกทักษะและเทคนิคของวิชากรีฑาประเภทลู่ ได้แก่ การวิ่งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะไกล วิ่งข้ามรั้วและวิ่งผลัด ประเภทลานได้แก่ การทุ่มน้ำหนัก ขว้างจักร พุ่งแหลน กระโดดไกล กระโดดสูง กระโดดค้ำ เขย่งก้าวกระโดด การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย การเก็บรักษาอุปกรณ์ กติกา มารยาทในการแข่งขัน และความปลอดภัยในการเล่นกรีฑา