ความหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย หลักการ ขอบข่ายความรู้พื้นฐานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง บทบาทของวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ วิวัฒนาการ และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการดูแลสุขภาพ