คำอธิบายรายวิชา

เลขนัยสำคัญ ความคลาดเคลื่อนจากการวัด ปริมาณทางฟิสิกส์ กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับความร้อน ความจุความร้อน การขยายตัวเนื่องจากความร้อน การถ่ายเทความร้อน ฝึกปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือพื้นฐาน ปฏิบัติการเกี่ยวกับการเคลื่อนที่