ศึกษาความเป็นมาและการพัฒนาการของศิลปวัฒนธรรมและหัตถกรรมท้องถิ่น ในแต่ละภูมิภาคของไทย กรรมวิธีการผลิต การใช้เครื่องมือ วัสดุ การอนุรักษ์และพัฒนา ผลิตภัณฑืจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่นยืน ฝึกปฏิบัติการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมในท้องถิ่น จากภูมิปัญญา ท้องถิ่น และนําเสนองาน (Presentation Board) ทําหุ่นจําลอง(Model)