ศึกษาทฤษฎีและหลักปฏิบัติในการวางแผนการออกแบบ และการจัดแสดงนิทรรศการ (Exhibition) แบบต่างๆ รวมทั้งการจัดที่แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Display) และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
ฝึกปฏิบัติการออกแบบ และจัดแสดงนิทรรศการเพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดสำเร็จรูปเพื่อใช้จัดแสดงนิทรรศการ