นักศึกษาที่เข้าระบบ LMS ไม่ได้ ให้เข้ากลุ่มใน FACEBOOK ชื่อกลุ่ม "4024719 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 1-2563" นะคะ


รหัสวิชา 4024719    

สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม                                               

หน่วยกิต 3(2-2-5)

           องค์ประกอบทางเคมีของสมุนไพรที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสุขภาพ ความงามและเครื่องสำอาง  ประโยชน์และโทษของเครื่องสำอางที่ผลิตจากสารเคมี และสมุนไพรเพื่อเสริมสุขภาพและความงาม  อาหารเสริมสุขภาพและสปา  การเลือกใช้เครื่องสำอาง  การเก็บรักษาเครื่องสำอางอย่างถูกวิธี  การใช้ประโยชน์ และข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร  รวมทั้งหลักการและปฏิบัติการทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์เบื้องต้น