จัดให้มีกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ในด้านการรับรู้ลักษณะและโอกาสของการประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวผู้เรียนให้มีความรู้  เจตคติ  แรงจูงใจ  และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยการกระทำในสถานการณ์หรือรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเกี่ยวกับงานในวิชาชีพนั้นๆ