หลักการขั้นพื้นฐานทางวิศวกรรม เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุในโรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางแผนและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในโรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง การวางผังโรงงานและอุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยที่สุด การออกแบบอุปกรณ์ต่างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นในขั้นตอนการก่อสร้าง งานเชื่อม งานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงและสารที่เป็นพิษ การจัดหน่วยงานเพื่อบริหารงานด้านการวางแผนเพื่อความปลอดภัย