หลักการพื้นฐานทางโภชนาการ บทบาทและความสําคัญของโภชนาการต่อการกีฬาและ การออกกําลังกาย หลักการกําหนดอาหารและการประยุกต์ใช้หลักโภชนาการสําหรับนักกีฬา และผู้ที่ออกกําลังกาย