รายวิชา 1554901-56 : การศึกษาเอกเทศ หน่วยกิต 3(2-2-5) Sec. 01

ผู้สอน: ผศ.ศุภกิจ ภูวงค์

รุ่น 60 สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ หมู่ 1 

วันเวลาเรียน: อ. 8:40-12:10 

ห้อง 25060