ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการทฤษฎีการบริหาร กระบวนการบริหาร  วิวัฒนาการของการบริหารการศึกษา  หลักการ  แนวคิด  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา ความสำคัญ ของการประกันคุณภาพการศึกษา  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอกสถานศึกษา  มาตรฐานการศึกษา การพัฒนาตัวบ่งชี้  การตรวจสอบและการประเมินการประกันคุณภาพ  การศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา การนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง