·       บอกจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อนได้

·       หารากที่ n ของจำนวนเชิงซ้อนได้

·       ดำเนินการเบื้องต้นเกี่ยวกับพหุนามได้

·       หาค่ารากของสมการเชิงพีชคณิตได้

·       หาค่าลิมิตของค่ารากได้

·       หาช่วงของค่ารากได้

·       ประมาณค่ารากได้